Nieuwe aardappel

(Own production)


€ 4,69 / 2 kg (€ 2,35 / kg)

Best before:
7 days


All prices shown are incl. VAT.


The producer

De SeizoenschuurWie zijn wij?

Wij zijn Jeroen en Delfien, boer en boerin in hart en nieren. Jeroen kreeg de kriebels voor de landbouw van zijn grootouders Jean -en Paulien Sertons – Van den Eede. De ouders (Eugeen en Erna Vereecken- Van de Velde) gaven de passie door aan Delfien. We liepen als (kleine) kinderen mee op het veld. We moesten niet helpen maar we wilden helpen. Het zat in ons bloed en het zal er altijd blijven inzitten. Jeroen is sterk in het telen van groenten en grootbrengen van onze dieren. Delfien is sterk in het oogsten en het organiseren. Samen zijn we compatibel en hebben elkaar broodnodig. We slaan elke dag opnieuw de handen in elkaar om onze boerderij te onderhouden en verder uit te bouwen. Kwe ken en telen doen we met de seizoenen en alles wordt rechtstreeks verkocht aan de consument. We zijn dus een bedrijfje dat volledig gericht is op de korte keten. In ons hoevewinkeltje kan je vooral Delfien terugvinden maar vaak staan we beiden met een glimlach tot achter onze oren, achter onze toog!

Samen hebben we een dochtertje Louise en een zoontje Guust. Zij groeien op, op onze boerderij en we hopen stiekem dat zij de boerenstiel altijd in hun hart zullen dragen, net zoals wij. Dat ze onze manier van boeren, kunnen appreciëren en dat ze er later op een leuke, openhartige en liefdevolle manier kunnen over vertellen, net zoals wij. Ze kennen de boerderij als geen ander! Ze zorgen voor ambiance, leven en zoeken de tofste plaatjes als eerste op. We willen hen een thuis geven waar ze veel kunnen buiten spelen: op het veld, in de stal, gewoon bij ons. Ze doen in het leven wat ze willen maar met ons 4 ‘trekken we aan hetzelfde zeel’. Boeren is geen job, het is een manier van leven….

Hoe het begon

In 2011 leerden we elkaar kennen en In 2012 ging ons verhaal van de seizoenschuur van start. Teentje per teentje en voetje per voetje bouwden we aan ons avontuur. Het is een avontuur waarbij we in de beginjaren nog allebei voltijds aan het werk waren en waarbij we achter de uren de boerderij verder gingen uitbouwen. Het is een verhaal van vallen en opstaan, van lachen en zweten maar waarbij de passie voor de boerenstiel alleen maar gegroeid is. Onze eerste volle grond aardbeien werden verkocht in de garage van ons toenmalig huis op de krakeelstraat. Bij de eerste lammeringen in onze stal hadden we geen warm water en moesten we telkens de waterkoker opzetten om toch onze handen in lauw water te kunnen afspoelen. We hebben aardbeiruggen getrokken in het maanlicht. We zijn om 1u ’s nachts nog vertrokken naar ons aardbeiveld om onze bloesems te voorzien van een warm dekentje om ze te beschermen tegen de nachtvorst. We kunnen 100’den verhalen vertellen maar het is een pad dat we moesten bewandelen, het heeft ons gemaakt wie we nu zijn en waardoor we nog zo dankbaar zijn voor wat we nu hebben. We blijven zoeken naar nieuwe ideeën en blijven creatief. De krijtlijnen van ons bedrijfje zijn gezet maar we blijven evolueren.

Onze boerderij

Voor de kweek van onze dieren zijn we teruggegaan naar de essentie. Dieren kweken op een respectvolle en diervriendelijke manier waarbij ze hun instinct volledig kunnen uiten. De dieren lopen dus 90 % van de tijd op de weide. Op de weides worden voor alle diersoorten schuilhokken voorzien. Naast het gras op de weide telen we het voeder van onze dieren zelf. Daarnaast hebben we een stal waarbij onze dieren gehuisvest kunnen worden wanneer de schapen moeten lammeren of wanneer ons pluimvee nog te jong is om buiten te laten grazen. Het is tevens een opslagplaats voor ons stro en de woonplaats van onze zwaluwen ????.

Dieren

De dieren hebben tijd gehad om te groeien dat proef je in het vlees

Duroc

Het jongste segment van onze boerderij is de varkenshouderij, doch niet de minst overwogen keuze in onze bedrijfsvoering. Het ras waar we naar op zoek waren moest aan heel wat criteria voldoen; geschikt zijn als “weidevarken”, ziekteresistent zijn en zorgen voor sappig vlees. Al heel snel kwamen we uit bij het zuivere duroc varken. Een aparte verschijning met zen roodbruine vacht in de zomer en zen zwarte beharing in de winter. Heel anders dan het gewone roze varken staat dit ras wat hoger op zen poten voorzien van gitzwarte nagels ( lees; “patta negra”), heeft het een gekromde rug en hangen de zwart – leren oren in kleine driehoekjes voor de ogen en is ook de neus blinkend zwart.

Een zuiver duroc varken heeft veel beweging nodig en blijkt goed ziekteresistent te zijn waardoor het opgekweekt kan worden zonder antibioticagebruik. Verder is het in tegenstelling tot vele rassen niet stressgevoelig en soms zelfs gewoon lui en koppig.

Niets dan voordelen zou je dan denken en in ons geval past dit ras natuurlijk perfect in het extensieve weidemodel. Maar het duroc varken kent ook wat nadelen wanneer we naar de fokkerij kijken. Duroczeugen werpen maar kleine nestjes van 8 a 10 biggen waar dat er bij de moderne witte zeug makkelijk 20 zijn. Verder geven ze tijdens het zogen weinig melk en kunnen zeer agressief uit de hoek komen om hun biggen te beschermen. Hiermee is meteen uitgelegd waarom het duroc varken vaak in kruisingsproducten gebruikt wordt en ze maar zelden raszuiver te vinden zijn. Het zijn Yvan en Nadine uit Kortenaken die ons op regelmatige basis van jonge biggen voorzien.

In ruime weides kunnen de varkens hier naar harte lust hun natuurlijk gedrag vertonen, de grond omwoelen op zoek naar insecten en zaden of een lekker modderbad nemen om zich af te koelen bij warmere temperaturen.

Het duroc varken beschikt over zeer smaakvol donkerrood vlees welk voorzien is van fijne lijntjes intramusculair vet, dit smelt bij het braden langzaam weg en resulteert in de meest sappige  kotelet die niet zal krullen in je pan.

***

Qui sommes nous ?

Nous sommes Jeroen et Delfien, fermier et femme de fermier dans le cœur et l’âme. Jeroen a reçu le trac pour l’agriculture de ses grands-parents Jean-et-Paulien Sertons – Van den Eede. Les parents (Eugene et Erna Vereecken- Van de Velde) ont transmis la passion à Delfien. Nous avons marché sur le terrain comme (petits) enfants. Nous ne devrions pas aider, mais nous voulions aider. C’était dans notre sang et ce le sera toujours. Jeroen est fort dans la culture de légumes et l’élevage de nos animaux. Delfien est fort dans la récolte et l’organisation. Ensemble, nous sommes compatibles et nous avons désespérément besoin les uns des autres. Chaque jour, nous unissons nos forces pour entretenir et agrandir davantage notre ferme. Nous grandissons et grandissons au fil des saisons et tout est vendu directement au consommateur. Nous sommes donc une entreprise entièrement axée sur la chaîne courte. Dans notre boutique de la ferme, vous pouvez principalement trouver Delfien, mais souvent nous sommes tous les deux derrière nos oreilles avec un sourire, derrière notre bar!

Ensemble, nous avons une fille Louise et un fils Guust. Ils grandissent sur notre ferme et nous espérons secrètement qu’ils porteront toujours l’artisanat paysan dans leurs cœurs, tout comme nous. Qu’ils peuvent apprécier notre façon de cultiver et qu’ils peuvent en parler de façon amusante, franche et aimante, tout comme nous. Ils connaissent la ferme comme aucun autre! Ils fournissent l’ambiance, la vie et recherchent les images les plus cool d’abord. Nous voulons leur donner une maison où ils peuvent jouer beaucoup à l’extérieur : sur le terrain, dans l’écurie, juste avec nous. Ils font ce qu’ils veulent dans la vie, mais avec nous 4 “ nous tirons la même mer ”. L’agriculture n’est pas un travail, c’est un mode de vie…

Comment tout a commencé

En 2012, notre histoire de la grange saisonnière a commencé. Nous avons construit notre aventure un par un et un pied à pied. C’est une aventure où nous travaillions tous les deux à temps plein dans les premières années et où nous avons continué à agrandir la ferme en quelques heures. C’est une histoire d’essais et d’erreurs, de rires et de sueurs, mais où la passion pour l’artisanat paysan n’a fait que croître. Nos premières fraises à ciel ouvert ont été vendues dans le garage de notre ancienne maison sur la rue squat. Aux premiers agneaux dans notre étable, nous n’avions pas d’eau chaude et nous devions toujours mettre la bouilloire pour pouvoir nous rincer les mains à l’eau tiède. Nous avons tiré des crêtes de fraises au clair de lune. Nous sommes partis pour notre champ de fraises à 1h le soir pour fournir à nos fleurs une couverture chaude pour les protéger du gel nocturne. Nous pouvons raconter 100 histoires, mais c’est un chemin que nous avons dû parcourir, il nous a fait qui nous sommes maintenant et nous rend si reconnaissants pour ce que nous avons maintenant. Nous continuons à chercher de nouvelles idées et à rester créatifs. Les lignes de craie de notre entreprise ont été fixées, mais nous continuons d’évoluer.

Notre ferme

Nous sommes retournés à l’essentiel pour l’élevage de nos animaux. Élever des animaux d’une manière respectueuse et respectueuse des animaux où ils peuvent exprimer pleinement leur instinct. Les animaux se promènent donc sur la prairie 90 % du temps. Des greniers sont prévus sur les prairies pour toutes les espèces animales. En plus de l’herbe sur le pré, nous cultivons la nourriture de nos animaux nous-mêmes. En outre, nous disposons d’une étable où nos animaux peuvent être logés lorsque les moutons doivent agneler ou lorsque nos volailles sont encore trop jeunes pour paître à l’extérieur. C’est aussi un dépôt pour notre paille et la maison de nos hirondelles ???.

Animaux

Les animaux ont eu le temps de grandir, vous pouvez le goûter dans la viande

Duroc

Le segment le plus jeune de notre ferme est l’élevage de porcs, mais pas le choix le moins considéré dans notre entreprise. La variété que nous recherchions devait répondre à de nombreux critères; convenable comme « porc de pâturage », résistant aux maladies et fournissant une viande juteuse. Bientôt, nous sommes arrivés au pur porc duroc. Une apparence séparée avec un manteau zen brun rougeâtre en été et des cheveux zen noirs en hiver. Très différente du cochon rose commun, cette race est un peu plus haute sur les jambes zen avec des ongles noirs de jais (lire : « patta negra »), elle a un dos incurvé et les oreilles noires en cuir pendent en petits triangles devant les yeux et le nez est également noir brillant.

Un porc duroc pur a besoin de beaucoup d’exercice et semble très résistant aux maladies, de sorte qu’il puisse être cultivé sans utilisation d’antibiotiques. En outre, contrairement à de nombreuses races, il n’est pas sensible au stress et parfois même juste paresseux et têtu.

Vous ne penseriez qu’à des avantages et dans notre cas, cette variété s’intègre parfaitement dans le modèle de prairie étendu. Mais le porc duroc présente également certains inconvénients lorsque nous examinons l’élevage. Duroczeugen ne jette que de petites portées de 8 à 10 porcelets, où la truie blanche moderne est facilement 20. En outre, ils donnent peu de lait pendant la lactation et peuvent sortir très agressivement pour protéger leurs porcelets. Cela explique immédiatement pourquoi le porc duroc est souvent utilisé dans les produits de croisement et ils sont rarement trouvés de race pure. C’est Yvan et Nadine de Kortenaken qui nous fournissent régulièrement de jeunes porcelets.

Dans les prairies spacieuses, les porcs peuvent montrer leur comportement naturel à leur guise, jeter le sol à la recherche d’insectes et de graines ou prendre un bon bain de boue pour se rafraîchir à des températures plus chaudes.

Le porc duroc a une viande rouge foncé très savoureuse qui a de fines lignes de graisse intramusculaire, qui fond lentement lors de la torréfaction et donne l’escalope la plus juteuse qui ne se courbera pas dans votre poêle.Contact data
vof de seizoenschuur
deseizoenschuur@telenet.be
www.deseizoenschuur.be

Click here to see all the products of De Seizoenschuur in the webshop


De Seizoenschuur